ករណី

មន្ទីរពេទ្យ - គម្រោង

ករណីគម្រោងមន្ទីរពេទ្យ

សណ្ឋាគារ-គម្រោង-ករណី១

ករណីគម្រោងសណ្ឋាគារ

សណ្ឋាគារ-គម្រោង-ករណី២

ករណីគម្រោងសណ្ឋាគារ

សណ្ឋាគារ-គម្រោង-ករណី ៣

ករណីគម្រោងសណ្ឋាគារ

លំហែ-ក្លឹប-គម្រោង

ករណីគម្រោងក្លឹបកម្សាន្ត

ផ្សារទំនើប-គម្រោង-ករណី១

ករណីគម្រោងផ្សារទំនើប

Mall-Project-Case2

ករណីគម្រោងផ្សារទំនើប

ផ្សារទំនើប-គម្រោង-ករណី៣

ករណីគម្រោងផ្សារទំនើប

គម្រោងអគារការិយាល័យ ១

ករណីគម្រោងសាងសង់ការិយាល័យ

គម្រោងអគារការិយាល័យ ២

ករណីគម្រោងសាងសង់ការិយាល័យ

គម្រោងអគារការិយាល័យ ៣

ករណីគម្រោងសាងសង់ការិយាល័យ

លំនៅដ្ឋាន-គម្រោង-ករណី១

ករណីគម្រោងលំនៅដ្ឋាន

លំនៅដ្ឋាន-គម្រោង-ករណី២

ករណីគម្រោងលំនៅដ្ឋាន

លំនៅដ្ឋាន-គម្រោង-ករណី៣

ករណីគម្រោងលំនៅដ្ឋាន

សាលា - គម្រោង

ករណីគម្រោងសាលា

Specialty-Store-Project-Case3

ករណីគម្រោងហាងពិសេស

Specialty-Store-Project-Case2

ករណីគម្រោងហាងពិសេស

Specialty-Store-Project-Case1

ករណីគម្រោងហាងពិសេស